Det vi flyttar är försäkrat!

Alla uppdrag vi utför är ansvarförsäkrade enligt Bohag 2010 samt Kontor 2003. Vi är ombud för Trygg-Hansa och tecknar gärna en logo_trygghansatilläggsförsäkring åt Er om Ni har gods som är särskilt ömtåligt, värdefullt eller dylikt.

Ta kontakt med oss för mer information.

 

Sveriges Möbeltransportörers Förbund – SMF

Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF, är Sveriges äldsta branschorganisation för bohagstransportörer. SMF har 32 SMFmedlemsföretag över större delen av landet. Företagen förfogar över 500 specialfordon för bohagstransporter/flytt.

 • För dig som kund innebär ett SMF-auktoriserat flyttföretag bl. a:
 • att försäkring och trafiktillstånd finns,
 • att specialfordon för bohagstransporter/flytt används,
 • att skriftliga avtal upprättas för flyttuppdragen,
 • att transport- och ansvarsbestämmelser bifogas avtalet,
 • att flyttföretagets ansvar enligt dessa bestämmelser är försäkrat,
 • att utbildad personal utför flytten,
 • att all personal har id-brickor,
 • att företaget eftersträvar att leva upp till vår kvalitetscertifierade standard för svenska flyttföretag.

När du anlitar en SMF-medlem kan du lita på att lagar, regler och förordningar följs samt att erforderliga försäkringar finns. Skulle det ändå uppstå något problem så måste ett SMF-företag enligt förbundets regler följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut.
Genom SMF:s rikstäckning kan stora samordningsfördelar uppnås när du har flyttbehov på flera orter inom Sverige och över gränserna.

 

ISO 9001

ISO 9000 är en serie internationella standarder som kan ligga till grund för ett ledningssystem i en organisation. 9000 är den ISO9001nummerserie som valts för kvalitetsledningsområdet. Ledningssystemet kan till exempel omfatta fasta rutiner eller att organisationen lagrar och kommunicerar information på ett effektivt sätt. En grundtanke i ISO 9000-serien är att det ska gå att hitta möjligheter till förbättringar i verksamheten, till exempel genom att spåra orsaken till fel som uppstår. En annan genomgående del av ISO 9000-serien är att kontinuerligt utveckla organisationens metoder och processer. Att ledningssystemet fungerar över tid säkerställs genom regelbundna revisioner som utförs av certifieringsorganet kompletterat med egna internrevisioner.

ISO 9001 åtta principer

 • Ledarskap
 • Kundfokus
 • Processinriktning
 • Systemangreppssätt för ledning
 • Medarbetarnas engagemang
 • Faktabaserade beslut
 • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
 • Ständiga förbättringar(källa: Wikipedia)

 

ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla ISO14001typer av organisationer inom alla slags industrier. Grunden till ISO 14 001 är de 55 skall-kraven. Dessa kan ses som komponenter för att lyckas med miljöledningssystem. Det är de 55 kraven som kommer att revideras genom miljöledningsarbetet. De övriga standarderna i ISO 14 000-serien är vägledande och är en hjälp för utformning av miljöledningssystemet. Skall-kraven kan uppfyllas på olika sätt beroende på vilket företag som implementerar dem. Meningen med ISO är att den ska kunna användas på olika typer av företag som har olika stor miljöpåverkan och miljöbelastning. Som bevis på att företaget uppfyller de krav som standarden sätter, blir företaget certifierat av ett oberoende certifieringsorgan

(källa: Wikipedia)