Vi erbjuder och utför:


Gröna alternativ

Arkivtjänster

Bokföringslagen, 7 kapitlet. Arkivering av räkenskapsinformation

2 § Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation skall vara varaktiga och lätt åtkomliga. De skall förvaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De skall förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt.

Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskapsinformation i den form som anges i 1 § första stycket 1 eller 2 skall hållas tillgängliga i Sverige under hela den tid som anges i första stycket.

När ditt företags bokföringsmaterial inte längre behöver arkiveras då kontaktar vi Er och kan även hjälpa till med destruktionen av arkiverat material.

Arkiverat material förvaras i vårt magasin som är godkänt av vårt försäkringsbolag och uppfyller gällande säkerhetsnormer.