Kvalitetspolicy

Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra uppdrag ska uppfattas som uttryck för hög kvalitet och
utgöra ett väsentligt mervärde för kunden samt visa vår vilja att ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem.
Vårt viktigast mått på kvalitet är våra klienters tillfredsställelse. Vi ska eftersträva att de alltid känner
fullt förtroende för oss som leverantörer. Klienternas krav och önskemål ska tillgodoses genom att våra åtagande och
arbeten uppfyller avtalade villkor. Varje uppdrag ska vara en rekommendation för kommande affärer.

Uppfyllande av dessa mål, och därmed också vårt övergripande mål att
fortsätta verka som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag.

Kundernas förtroende ska uppnås genom att våra uppdrag skall:

 • Leverans sker i rätt tid, i rätt omfattning, i rätt skick och enligt avtalade villkor.
 • Åtföljs av erfoderlig och överenskommen dokumentation.
 • Utvärdering ske efter varje avslutat flyttuppdrag.
 • Uppfylla krav i tillämpliga lagar, krav och förordningar.
 • Agera omedelbart på vad våra kunder uppfattar som dålig kvalitet.

För att uppfylla våra mål ser vi till att:

 • De anställda besitter goda kunskaper inom det egna ansvarsområdet och bereds möjlighet till utbildning för att
  säkerställa att de är lämpliga för sin uppgift och känner motivation för hög kvalitet samt ansvar för utfört arbete.
 • Våra fordon, utrustning och lokaler är ändamålsenliga och i bra skick.
 • Organisation, ansvar och befogenheter för olika arbetsmoment är fastlagda och dokumenterade.
 • Åtgärder för att tillrättalägga ev. förekommande fel och brister såväl internt som externt vidtages snabbt och effektivt.
 • Mål och förbättringsprogram för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är utarbetade och genomförs.
 • Utvärdering av det integrerade systemet och arbetsprocesserna genomförs regelbundet.
 • Regelbundet utvärdera att policyn är förstådd och tillämpas.

Kommuniceras genom:

 • Skickas ut till berörda vid förfrågan.
 • Anslås på kontor.
 • Kvitteras av alla personer som arbetar för eller på uppdrag av organisationen.